Gói MegaShare Free

http://share.vnn.vn/cache/img/201309/c26a495797f84828d77ff53edb6b3e83.80x80.resize.jpg
Dung lượng lưu trữ 0 GB
Dung lượng upload file (web) 0 B
Thời gian lưu file Không giới hạn
Thời gian chờ download Không
Resume tool
Upload nhiều file Không
Download nhiều file Không
MegaShare Tool
Quản lý file

http://share.vnn.vn/cache/img/201309/239bf8b5735c20b11def6d47bf8d8b21.170x99.resize.jpg

Gói vip 1 năm : 270000 đ

http://share.vnn.vn/cache/img/201309/d9bedb32ad651fdc896c3c71fcc66c95.170x99.resize.jpg

Gói vip 6 tháng : 210000 đ

http://share.vnn.vn/cache/img/201309/25f2ab3c675c3a95b08155b0405b07cd.170x99.resize.jpg

Gói vip 3 tháng : 120000 đ

http://share.vnn.vn/cache/img/201309/9a3770d1a092125582bb3c657c0fac43.170x99.resize.jpg

Gói vip 1 tháng : 50000 đ

http://share.vnn.vn/cache/img/201309/a62355d1ec297dea39e125719e95f760.170x99.resize.jpg

Gói 1 tuần : 15000 đ


Gói khác

http://share.vnn.vn/cache/img/201309/88be3e5dce07022d7e24aaa478e37ec2.80x80.resize.jpg MegaShare VIP