Gói MegaShare VIP

http://share.vnn.vn/cache/img/201309/88be3e5dce07022d7e24aaa478e37ec2.80x80.resize.jpg
Dung lượng lưu trữ 300 GB
Dung lượng upload file (web) 9.79 GB
Thời gian lưu file Không giới hạn
Thời gian chờ download Không
Resume tool
Upload nhiều file
Download nhiều file
MegaShare Tool
Quản lý file

http://share.vnn.vn/cache/img/201309/239bf8b5735c20b11def6d47bf8d8b21.170x99.resize.jpg

Gói vip 1 năm : 270000 đ

http://share.vnn.vn/cache/img/201309/d9bedb32ad651fdc896c3c71fcc66c95.170x99.resize.jpg

Gói vip 6 tháng : 210000 đ

http://share.vnn.vn/cache/img/201309/25f2ab3c675c3a95b08155b0405b07cd.170x99.resize.jpg

Gói vip 3 tháng : 120000 đ

http://share.vnn.vn/cache/img/201309/9a3770d1a092125582bb3c657c0fac43.170x99.resize.jpg

Gói vip 1 tháng : 50000 đ

http://share.vnn.vn/cache/img/201309/a62355d1ec297dea39e125719e95f760.170x99.resize.jpg

Gói 1 tuần : 15000 đ


Gói khác

http://share.vnn.vn/cache/img/201309/c26a495797f84828d77ff53edb6b3e83.80x80.resize.jpg MegaShare Free