Điều khoản sử dụng dịch vụ

I. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

1. Trách nhiệm của khách hàng

1.1. Không cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm mục đích sau đây:

1.1.1. Chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân.

1.1.2. Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân; kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc.

1.1.3. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.

1.1.4. Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân khác, sử dụng những ngôn ngữ, hình ảnh, âm thanh… gây phản cảm cho các khách hàng khác.

1.1.5. Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm đã được pháp luật quy định.

1.2. Không gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ của MegaShare và cản trở ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; hệ thống máy chủ, tên miền quốc gia; phá hoại cơ sở hạ tầng thông tin, phá hoại thông tin trên môi trường mạng; hệ thống thông tin điện tử trên internet.

1.3. Không tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại theo quy định của pháp luật; Không sử dụng dịch vụ MegaShare để gửi bulk email hay thông qua Server của VDC online để phá hoại một Server khác hoặc lợi dụng để phá hoại đối tác thứ ba.

1.4. Không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; sản xuất, lưu hành sản phẩm công nghệ thông tin trái pháp luật; giả mạo trang thông tin điện tử; tạo đường dẫn trái phép.

1.5. Không được trích dẫn nội dung thông tin số của tổ chức, cá nhân khác trong trường hợp chủ sở hữu thông tin số đó đã có cảnh báo hoặc pháp luật quy định cấm việc trích dẫn thông tin; không được sử dụng các thông tin liên quan tới hình ảnh cá nhân, bí mật đời tư theo quy định của pháp luật.

1.6. Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và các cá nhân, tổ chức liên quan về những nội dung thông tin số mà mình tải lên, lưu trữ và chia sẻ tại tài khoản của mình.

2. Quyền lợi của khách hàng

2.1. Được sử dụng các dịch vụ của MegaShare khi tuân thủ quy định tại mục II; tiểu mục 1 thuộc III nêu trên.

2.2. Được hưởng các chính sách ưu đãi, chăm sóc và hỗ trợ của dịch vụ theo từng giai đoạn của nhà cung cấp, phù hợp với quy định của pháp luật.

II. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ (VDC/VNPT)

1. Cam kết cung cấp dịch vụ MegaShare cho khách hàng với chất lượng cao nhất, phù hợp với hạ tầng kỹ thuật, năng lực của nhà cung cấp dịch vụ và phù hợp quy định của pháp luật.

2. Không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác, tính hợp pháp của những thông tin do khách hàng tải lên, lưu trữ và chia sẻ thông qua dịch vụ MegaShare.

3. Không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý và/hoặc bồi thường thiệt hại về việc mất mát, hư hỏng hay thay đổi đối với dữ liệu thông tin được lưu trữ, chia sẻ trên MegaShare do lỗi của khách hàng.

4. Không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý và/hoặc bồi thường thiệt hại cho khách hàng hay bên thứ 3 có liên quan trong trường hợp tạm dừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ khi rơi vào tình trạng bất khả kháng như: thiên tai, địch họa, sự thay đổi về chính sách, pháp luật dẫn đến có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu tạm dừng hoặc chấm dứt dịch vụ, ...

5. Có quyền tạm khóa hoặc khóa vĩnh viễn tài khoản của khách hàng, loại bỏ thông tin, dữ liệu của khách hàng và không chịu bất cứ một trách nhiệm nào (kể cả hoàn lại các phí dịch vụ mà khách hàng đã thực hiện) trong những trường hợp mà Nhà cung cấp dịch vụ cho rằng khách hàng có những hành vi, biểu hiện vi phạm những nội dung đã cam kết tại tiểu mục 1 thuộc mục III nêu trên. Đồng thời có quyền đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, cũng như yêu cầu bồi thường thiệt hại.